Vrátenie / Reklamácia

VRÁTENIE / REKLAMÁCIA

Vážený zákazník,

 

obdržali ste od nás zásielku, nesedí Vám rozmer, nevyhovuje výrobok, alebo chcete uplatniť reklamáciu?

 

1. Ak tovar vymieňate alebo chcete vrátiť, odstúpiť od zmluvy, tovar musí byť ne nosený, s originálnymi visačkami. Pozor, spodné prádlo z hygienických dôvodov nevymieňame. Vhodne zabalený ho pošlite späť poštou, doporučene, nie na dobierku, do 14 kalendárnych dní. Zároveň na našej stránke vyplňte formulár nachádzajúci sa v spodnej časti. Napíšte číslo objednávky, Váš e-mail a kliknite na pošli. Vo formulári vyplňte všetky požadované polia. V prípade, ak si prajete tovar vymeniť za inú veľkosť napíšte v komentári za akú. Ak si prajete za tovar vrátiť peniaze, napíšte nám Vaše číslo účtu v tvare IBAN bez medzier. Odoslaním formulára zaevidujeme Vašu požiadavku v našom systéme. 

Adresa:

 

PETRONIUS STROPS s.r.o.
P.O. BOX 25
914 51 Trenčianske Teplice

 

2. Ak tovar reklamujete, musí byť čistý, hygienicky nezávadný a vhodne zabalený. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál, alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vydržať, vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania. Pošlite ho späť poštou, doporučene, nie na dobierku, do balíku priložte sprievodný list s opisom vady a číslom objednávky. Adresa:

 

PETRONIUS STROPS s.r.o.
P.O. BOX 25
914 51 Trenčianske Teplice

 


 

 

Záruka
Záručné podmienky

 

 a. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci povinný Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

 b. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

 c. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade, že je reklamovaný tovar doručený kuriérom na adresu určenú Predávajúcim na zasielanie reklamácií, (viď. strops.sk) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (pokladničný blok, záručný list), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.

 d. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

 

Reklamačný poriadok internetového obchodu STROPS


Vážení zákazníci, zistili ste chybu pri otváraní Vašej zásielky?

Pri preberaní zásielky od kuriéra prosím dôkladne skontrolujte obal zásielky. V prípade, že balík má viditeľne poškodený obal, máte právo a povinnosť pred prevzatím skontrolovať si obsah. Ak je obsah poškodený, ste povinný balík odmietnuť. V tomto prípade sa dožadujte spísania škodového zápisu spoločne s kuriérom. Kópiu/scan nám potom obratom pošlite na mailovú adresu info@strops.sk . Ďalšie informácie Vám poskytne pracovník kuriérnej spoločnosti. 

 


1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


a. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

b. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť  PETRONIUS STROPS s.r.o., so sídlom SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 50 111 141.

c. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

 

2. Záručné podmienky

 a. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

 b. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

 c. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu určenú Predávajúcim na zasielanie reklamácií, (viď. strops.sk ) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.

 d. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
Pozn.: Odstúpenie od zmluvy – lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej zákonnej lehoty.

 

3. Vybavenie reklamácie

 a. Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho.

 b. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

 c. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.

 d. Ďalej je Kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúceho.

 e. Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 f. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

 g. V prípade, že je reklamovaný tovar na náklady kupujúceho doručený poštou alebo kuriérom, (viď.  strops.sk) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (pokladničný blok, záručný list), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

 h. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v  súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

 i. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

 j. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

 k. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:
- porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú
- používanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru

 

4. Záverečné ustanovenia
Vážení zákazníci, zistili ste chybu pri otváraní Vášho balíku? 
Ak je Váš tovar rozbitý, je potrebné ešte v ten deň, najneskôr v nasledujúci deň po obdržaní Vašej zásielky odniesť balík s rozbitým tovarom na príslušnú poštu, ktorá Vám balík doručila. Pracovník na pošte s Vami spíše Reklamačný list, ktorého kópiu nám prosím pošlite na mailovú adresu  info@strops.sk

V reklamačnom liste je potrebné uviesť odosielateľa - PETRONIUS STROPS s.r.o. ako zodpovedný subjekt a kontaktnú osobu na doriešenie reklamácie. V opačnom prípade nie je možné nárokovať si náhradu škody od Slovenskej pošty prípadne iného dopravcu.

Rovnako Vás prosíme o vyplnenie reklamačného formulára na našej stránke.

V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo odporučí Tovar dopraviť do servisného strediska.

 

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 10.04.2018. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY/VRÁTENIE TOVARU

Číslo objednávky:
Email: