odber noviniek


Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ PETRONIUS STROPS s.r.o., SNP 123 914 51 Trenčianske Teplice IČO: 50111141 spracúval moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email a/alebo záujmy o produkty za účelom marketingových aktivít.  Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem,  že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov ( prelink: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/50111141 ) a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.